نظر سنجی آموزش

نظر شما در مورد کلاس های آموزشی چیست؟
عالی
خوب
متوسط
بد


نمایش نتایج

مسئول آموزش

 

نام و نام خانوادگی :مریم خانعلی

مدرک : کارشناس ارشد  پرستاری

سمت : سوپروایزر آموزش و رابط آموزش

 شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

 -کسب دستور و برنامه کار از دفتر خدمات  پرستاری استان

-تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت-میان مدت- بلندمدت)

-تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان ، بیماران ، رده های مختلف پرسنل پرستاری و پرسنل جدیدالورود) با در نظر داشتن  اولویتها در ابتدای هر سال.

-تدوین برنامه آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی موجود (مددجویان- پرسنل پیمانی – پرسنل جدیدالورود).

-تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخش های مرتبط .

-تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط  با خدمات مورد نیاز مددجویان .

-پیشنهاد تهیه کتب – مجلات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری .

 -پیشنهاد تشکیل کلاس های آموزشی مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشی واحد زیربط .

-ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی .

-همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی .

-همکاری و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاری .

-همکاری و هماهنگی با سوپروایزرهای بالینی در امر آموزش .

-همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش .

-شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثربخش و موثرتر در ارائه خدمات .

-ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس ، جزوه ، و غیره ) .

 -هدایت و آموزش کارکنان :     الف) جهت حسابرسی کیفی خدمات .

                                                  ب)  ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات .

                                                   ج)  ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزشی به بیمار .

-هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای زیربط .

-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، بمفلت های` آموزشی جهت کارکنان و مددجو .

-ثبت و گزارش کلیه  فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری .

-کنترل و نظارت بر آموزش انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب .

-کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزش در واحدها .

-ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده از طریق : الف) بررسی کارکرد برسنل و بررسی برونده ها   
-
بررسی رضایت مندی کارکنان و بیماران

-کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف ) در برنامه آموزش و کنترل عفونت.

-مشارکت در کمیته ارزشیابی مستمر پرسنل .

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

-برنامه ریزی و نظارت بر آموزش پرسنل خدمات و لاندری در مورد شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده .

-برگزاری آزمون از آموزشهای ارائه شده (عمومی – اختصاصی بخشها ).

-شناسایی توانایی پرسنل و بکارگیری آنها جهت فعالیت های آموزشی- تحقیقی .

-وجود جلسات منظم و مستمر با سرپرستاران و سوپروایزرها جهت بررسی نیازهای آموزشی و نحوه پیشبرد آنها در بخشها

- برنامه ریزی جهت آموزش مقررات پرسنلی و بیمارستانی ، پرسنل طرحی ، جدیدالاستخدام ، انتقالی از دیگر بیمارستانها و از بخش به بخش دیگر.

-پیگیری موارد کنترل عفونت و ثبت در فرمهای مربوطه و برگزاری کمیته کنترل عفونت

 -پیگیری بیماریهای واگیر و اطلاع به قسمت بیمار یابی مرکز بهداشت به صورت تلفنی و کتبی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-28 13:44    آمار بازدیدکنندگان   :  1072        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ