سرپرست بیمارستان

 

جناب آقای دکتر سید سعید حسینی

پزشک عمومی

 

 

به اطلاع مراجعين گرامي مي رساند از روش زير می توانید با ریاست بيمارستان ارتباط برقرار نماييد:

 تماس تلفني در ساعات اداري با شماره 44337775 و هماهنگی با منشی ریاست جهت ملاقات
    

شرح وظایف
 

۱. نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

  ۲. تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

  ۳. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی .

  ۴. تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز .

  ۵. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی

  ۶. ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز .

  و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران .

  ۷. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها .

  ۸. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز .

  ۹. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبيل کميته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود .

  ۱۰. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران .

  ۱۱. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقيقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .

  ۱۲. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه .

  ۱۳. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها .

  ۱۴. شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستياران و دانشجويان دانشکده های پزشکی و تدريس به آنان طبق برنامه های تعيين شده .

  ۱۵. ارزيابی فعاليت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسريع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ريزی صحيح تردربخش ها

  ۱۶. امضاء کليه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .

  ۱۷. نظارت و سرپرستی بر کار کليه کارکنان مرکز .

  ۱۸. تاييد نهايی ارزشيابی کليه کارکنان مرکز .

  ۱۹. اجرای دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت

  ۱ -۱۹- شرکت در دوره های لازم مديريتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی

  ۲۰ - اجرای ساير دستورات مقامات ذيربط دانشگاه در مرکز


 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-23 8:21    آمار بازدیدکنندگان   :  1487        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ