کسب گواهینامه اعتباربخشی ملی درجه یک توسط بیمارستان امام خمینی(ره)آباده
برمبنای تحکیم و تثبیت ارزشهای متعالی و تاکید بر ایمنی و کیفیت خدمات سلامت، به موجب ماده 8 قانون تشکیل
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آئین نامه اجرایی آن و ماده 1 قانون تشـــکیل وزارت بهداشت و درمان
و آموزشی پزشکی، گواهینامه درجه یک اعتبار بخشی ملی به بیمارستان امام خمینیی(ره)آباده تعلق گرفت.

کسب گواهینامه اعتباربخشی ملی درجه یک توسط بیمارستان امام خمینی(ره)آباده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 8:51    آمار بازدیدکنندگان   :  663        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ